PHIẾU NHẬN XÉT ĐẢNG VIÊN NƠI CƯ TRÚ THEO NQ TW4


(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Văn Đỉnh
Ngày gửi: 15h:06' 07-11-2012
Dung lượng: 51.0 KB
Số lượt tải: 937
Số lượt thích: 0 người
Tỉnh uỷ :Bình Phước Mẩu 4-NXNCT/TU
Thị uỷ: Bình Long ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Đảng bộ:Phường An Lộc
Chi bộ: khu phố phú cường An Lộc ,ngày 05 tháng 11 năm 2012


PHIẾU NHẬN XÉT ĐẢNG VIÊN
 (Thực hiện Quy định số 76/QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị)
 
Họ và tên đảng viên: Nguyễn Lương Thắng.
Sinh hoạt tại Chi bộ Trường THCS An Lộc, thuộc Đảng bộ phường Hưng Chiến - thị uỷ Bình Long-tỉnh Bình Phước
Địa chỉ cơ quan: Trường Tiểu học An Phú – Phường Hưng Chiến thị xã Bình Long
Cư trú tại: Tổ 10 khu phố Phú Trung –phường An Lộc –thị xã Bình Long.
Chi ủy chi bộ: Khu phố Phú Trung có nhận xét như sau:
1. Bản thân gia đình có tham gia sinh hoạt tổ dân phố, ấp( khu phố ) thế nào ?(mức độ tinh thần ..)
......................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
2. Quan hệ của bản thân và gia đình đối với nhân dân nơi cư trú như thế nào ?
......................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
3.Về đạo đức, lối sống thể hiện nơi cư trú như thế nào ?
......................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
4. Bản thân và gia đình chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương như thế nào ? 
......................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
5. Những vấn đề cần lưu ý (nếu có) :
......................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Xác nhận của Đảng ủy phường (xã, thị trấn)
Ngày ....tháng 11 năm 2012
T/M BAN CHI ỦY(ký, ghi rõ họ tên)


Tỉnh uỷ :Bình Phước ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Thị uỷ: Bình Long
Đảng bộ:Phường ………….
Chi bộ: khu phố ………….. Phú Đức, ngày 05 tháng 11 năm 2012

PHIẾU GÓP Ý KIẾN
Nhận xét, góp ý của Chi bộ nơi đảng viên cư trú
(phục vụ kiểm điểm theo tinh thần NQ.TW4)
                                           
-Kính gửi: Đảng uỷ phường Phú Đức.
-Chi uỷ Chi bộ : Khu phố Phú Nghĩa, thuộc Đảng bộ phường Phú Đức – thị xã Bình Long có ý kiến nhận xét, góp ý phục vụ kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XI). Của đảng viên nơi cư trú xin góp ý đối với:
-Đồng chí: Huỳnh Văn Đỉnh .
-Chức vụ: Ủy viên chi bộ trường THCS An Lộc – phường Hưng Chiến – thị xã Bình Long
-Cư trú tại : Tổ 03, khu phố Phú Nghĩa –phường Phú Đức –thị xã Bình Long
Về những nội dung sau:
1/ Tinh thần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.
- Gương mẫu của cán bộ trong những nội dung trên:
…………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….………… …………………………………………………………………………………………….…………………………………
- Sự gương mẫu của cán bộ đối với gia đình và của gia đình cán bộ đối với quần chúng nhân dân nơi cư trú:
…………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….………… …………………………………………………………………………………………….…………………………………
- Tác động ảnh hưởng của cán bộ đối với Tổ dân phố, Chi bộ nơi cư trú:
…………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….………… …………………………………………………………………………………………….…………………………………
- Thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm:
…………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….………… …………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2/ Chấp hành chính sách pháp luật.
- Gương mẫu trong chấp hành chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Tổ dân phố, Chi bộ nơi cư trú:
…………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….………… …………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
- Tham gia các phong trào của địa phương:
…………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….………… …………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3/ Giữ gìn đoàn kết ở nơi cư trú.
…………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….………… …………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4/ Tham gia sinh hoạt Chi bộ nơi cư trú theo Quy định số 76-QĐ/TW, ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị.
…………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….………… …………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Trên đây là ý kiến nhận xét, góp ý của Chi uỷ Chi bộ nơi đảng viên cư trú phục vụ kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI).
 
XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG UỶ
T/M CHI UỶ CHI BỘ
BÍ THƯ