Mẫu xác nhận hộ nghèo, cận nghèo


(Bài giảng chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hồng
Ngày gửi: 06h:55' 07-10-2012
Dung lượng: 46.5 KB
Số lượt tải: 170
Số lượt thích: 0 người

UBND HUYỆN TÂN YÊN
UBND XÃ LIÊN CHUNGSố: ……. / UB – VX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcLiên Chung, Ngày ………..….. tháng ……….…. năm……………………….GIẤY CHỨNG NHẬN HỌC SINH, SINH VIÊN
THUỘC HỘ NGHÈOUBND XÃ LIÊN CHUNG XÁC NHẬN

Anh (Chị): ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Sinh ngày ………………….……. Tháng ……………………..……..năm ………………………….…………………………......
Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………………………………………
Là con (em) ông (bà): …………………………………………………………………………………………………………………
Gia đình ông (bà) đang thuộc diện hộ nghèo xác định năm ( ): ………. / .…..…. /………….…….....
Theo sổ sách của xã đang quản lý
Số thứ tự : ……………. Trong sổ theo dõi năm : ……………. Mã số : ………………..……. ( nếu có)
Đề nghị nhà trường thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp cho :
Anh (chị) : ………………………………………………………………………………………………..……… theo quy định ./.Nơi nhận
……………………………………..
……………………………………..
Lưu VT
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)

UBND HUYỆN TÂN YÊN
UBND XÃ LIÊN CHUNGSố: ……. / UB – VX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcLiên Chung, Ngày ………..….. tháng ……….…. năm……………………….GIẤY CHỨNG NHẬN HỌC SINH, SINH VIÊN
THUỘC HỘ CẬN NGHÈOUBND XÃ LIÊN CHUNG XÁC NHẬN

Anh (Chị): ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Sinh ngày ………………….……. Tháng ……………………..……..năm ………………………….…………………………......
Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………………………………………
Là con (em) ông (bà): …………………………………………………………………………………………………………………
Gia đình ông (bà) đang thuộc diện hộ nghèo xác định năm (1 ): ………./ .…..…. /………….…….....
Theo sổ sách của xã đang quản lý
Số thứ tự : ……………. Trong sổ theo dõi năm : ……………. Mã số : ………………..……. ( nếu có)
Đề nghị nhà trường thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp cho :
Anh (chị) : :………………………………………………………………………………………………..……… theo quy định ./.Nơi nhận
……………………………………..
……………………………………..
Lưu VT
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)
Chi chú:
( 1) Viết rõ thuộc diện hộ nghèo xác định năm, ( Ghi đủ ngày, tháng, năm)