Mẫu xác nhận hộ nghèo, cận nghèo


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hồng
Ngày gửi: 06h:55' 07-10-2012
Dung lượng: 46.5 KB
Số lượt tải: 182
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN TÂN YÊN
UBND XÃ LIÊN CHUNGSố: ……. / UB – VX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcLiên Chung, Ngày ………..….. tháng ……….…. năm……………………….GIẤY CHỨNG NHẬN HỌC SINH, SINH VIÊN
THUỘC HỘ NGHÈOUBND XÃ LIÊN CHUNG XÁC NHẬN

Anh (Chị): ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Sinh ngày ………………….……. Tháng ……………………..……..năm ………………………….…………………………......
Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………………………………………
Là con (em) ông (bà): …………………………………………………………………………………………………………………
Gia đình ông (bà) đang thuộc diện hộ nghèo xác định năm ( ): ………. / .…..…. /………….…….....
Theo sổ sách của xã đang quản lý
Số thứ tự : ……………. Trong sổ theo dõi năm : ……………. Mã số : ………………..……. ( nếu có)
Đề nghị nhà trường thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp cho :
Anh (chị) : ………………………………………………………………………………………………..……… theo quy định ./.Nơi nhận
……………………………………..
……………………………………..
Lưu VT
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)

UBND HUYỆN TÂN YÊN
UBND XÃ LIÊN CHUNGSố: ……. / UB – VX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcLiên Chung, Ngày ………..….. tháng ……….…. năm……………………….GIẤY CHỨNG NHẬN HỌC SINH, SINH VIÊN
THUỘC HỘ CẬN NGHÈOUBND XÃ LIÊN CHUNG XÁC NHẬN

Anh (Chị): ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Sinh ngày ………………….……. Tháng ……………………..……..năm ………………………….…………………………......
Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………………………………………
Là con (em) ông (bà): …………………………………………………………………………………………………………………
Gia đình ông (bà) đang thuộc diện hộ nghèo xác định năm (1 ): ………./ .…..…. /………….…….....
Theo sổ sách của xã đang quản lý
Số thứ tự : ……………. Trong sổ theo dõi năm : ……………. Mã số : ………………..……. ( nếu có)
Đề nghị nhà trường thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp cho :
Anh (chị) : :………………………………………………………………………………………………..……… theo quy định ./.Nơi nhận
……………………………………..
……………………………………..
Lưu VT
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)
Chi chú:
( 1) Viết rõ thuộc diện hộ nghèo xác định năm, ( Ghi đủ ngày, tháng, năm)