Chương trình bồi dưỡng HSG lớp 3 môn Toán


(Bài giảng chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Thị Hồng Thuỷ
Ngày gửi: 15h:28' 25-07-2012
Dung lượng: 343.5 KB
Số lượt tải: 79
Số lượt thích: 0 người


TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN BÁ NGỌC
CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2011-2012
MÔN TO ÁN LỚP 3

STT
Nội dung bài dạy
Sách (trang)
Nhà
xuất bản

1
1. Luyện tập về đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số


Bài 1; 2 (đề 1),
Luyện giải Toán 3 (5)
NXBGD


Bài 1, 2 (đề 2)
Luyện giải Toán 3 (5)
NXBGD


Bài 2; 3
Em luyện giải toán 3 (5)
NXBGD


2. Luyện tập về đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số (tiếp theo).


Bài 21; 22; 24; 25
Toán bồi dưỡng học sinh 3 (8)
NXBGD


Bài 1 (đề 2)
Luyện giải Toán 3 (5)
NXBGD


3. 2. Luyện tập về đọc viết so sánh các số có ba chữ số (tiếp theo).


Bài 296; 297; 298
Các bài toán hay & khó lớp 2 (37)
NXBQG
TPHCM


Bài 2
Em tự luyện tập toán 3 (5)
NXBGD
2
4. Luyện tập về phép cộng, phép trừ các số có ba chữ số


Bài 2; 3; 4; 4
Em tự luyện tập toán 3 (5)
NXBGD


Bài 3; 4
Luyện giải toán 3 (5)
NXBGD


5. Luyện tập về phép cộng, phép trừ các số có ba chữ số (tiếp theo)


Bài 316; 317
Các bài toán hay & khó lớp 2 (39)
NXBQG
TPHCM


Bài 8
Toán nâng cao 3 (4)
NXBGD


Bài 67; 68
Toán bồi dưỡng học sinh 3 (13)
NXBGD


6. Bài kiểm tra cuối tuần


3

7. Luyện t ập v ề bảng nhân 2, 3, 4, 5


Bài 1.a; 2; 2
Luyện giải toán 3 (6)
NXBGD


Bài 3; 4 (đ ề 1)
Em tự luyện giải toán 3 (6)
NXBGD


8. Luyện tập về bảng chia 2, 3, 4, 5


Bài 96, 97, 98, 110, 112
Toán bồi dưỡng học sinh 3 (16 - 18)
NXBGD


9. Luyện tập về bảng nhân, chia 2, 3, 4, 5


Bài 1.b, 3
Luyện giải toán 3 (6)
NXBGD


Bài 1, 2 (nhóm 2)
Em tự luyện giải toán 3 ( 7)
NXBGD


Bài 4 (nhóm 2)
Em tự luyện giải toán 3 (6)
NXBGD


Bài 126
Toán bồi dưỡng học sinh 3 (19)
NXBGD

4
10. Luyện tập về hình học. Giải toán


Bài 1, 2, 1, 4
Luy ện giải toán 3 (8)
NXBGD


Bài 1, 1
Em tự luyện giải toán 3 (8)
NXBGD


Bài 226
Em tự luyện giải toán 3 (8)
NXBGD


11. Luyện về đại lượng. Giải toán


Bài 4; 3
Luyện giải toán 3 (8)
NXBGD


Bài 193
Toán bồi dưỡng học sinh 3 (29)
NXBGD


Bài 3 (nhóm 1)
Em tự luyện giải toán 3 (8 - 9)
NXBGD


Bài 2, 4 (nhóm 2)
Em tự luyện giải toán 3 (8 - 9)
NXBGD


12. Bài kiểm tra cuối tuần5
13. Luyện tập về bảng nhân 6


Bài 1, 2, 3 , 4
Luyện giải toán 3 (10)
NXBGD


Bài 4 (nhóm 1)
Em tự luyện giải toán 3 (10)
NXBGD


Bài 97
Toán bồi dưỡng học sinh 3 (16)
NXBGD


15. Luyện tập về nhân số có hai chữ số với số có một chữ số.


Bài 1, 3, 1, 2, 3, 4
Em luyện giải toán 3 (10)
NXBGD

6
16. Luyện tập về bảng chia 6.


Bài 1; 2 ; 3; 4
Luyện giải toán 3 (11)
NXBGD


Bài 2
Em tự luyện giải toán 3 (11)
NXBGD


Bài 4
Em tự luyện tập toán 3 (11)