Mẫu xin tạm ứng tiền


(Bài giảng chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Quang Hải
Ngày gửi: 20h:39' 13-11-2011
Dung lượng: 33.5 KB
Số lượt tải: 215
Số lượt thích: 0 người

TRƯỜNG THCS TÔ MÚA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
=================
GIẤY XIN TẠM ỨNG TIỀN MẶT
(Dùng để ứng tiền mặt cho chi tiêu nhỏ lẻ, sau đó hoàn ứng bằng chứng từ cho kế toán)

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường THCS Tô Múa

Tên tôi là:...............................................Chức vụ:.....................................................................
Xin tạm ứng số tiền:...............................Bằng chữ:......................................………………….
Dự kiến chi các mục:
1-    : .......................................................................
2-    : .......................................................................
3-    : .......................................................................
(Hoặc có bảng dự toán chi tiết kèm theo giấy tạm ứng này)
Lý do tạm ứng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thời hạn cam kết hoàn ứng:.....................................................................
(Tôi xin bảo đảm hoàn ứng đúng kỳ hạn, không để dư nợ qua thời gian cam kết)
Tô Múa, ngày. . . . .tháng. . . . . .năm 20..... 
Hiệu trưởng Kế toán trưởng Người xin ứng
(Ký, đóng dấu, ghi họ tên ) (Ký, ghi họ tên ) (Ký, ghi họ tên)TRƯỜNG THCS TÔ MÚA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
=================
GIẤY XIN TẠM ỨNG TIỀN MẶT
(Dùng để ứng tiền mặt cho chi tiêu nhỏ lẻ, sau đó hoàn ứng bằng chứng từ cho kế toán)

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường THCS Tô Múa

Tên tôi là: . . ……………. . . . . . . . . . . . . .Chức vụ:...............................................................
Xin tạm ứng số tiền:...............................Bằng chữ:......................................………………….
Dự kiến chi các mục:
1-    : .......................................................................
2-    : .......................................................................
3-    : .......................................................................
(Hoặc có bảng dự toán chi tiết kèm theo giấy tạm ứng này)
Lý do tạm ứng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thời hạn cam kết hoàn ứng:.....................................................................
(Tôi xin bảo đảm hoàn ứng đúng kỳ hạn, không để dư nợ qua thời gian cam kết)
Tô Múa, ngày. . . . .tháng. . . . . .năm 20..... 
Hiệu trưởng Kế toán trưởng Người xin ứng
(Ký, đóng dấu, ghi họ tên ) (Ký, ghi họ tên ) (Ký, ghi họ tên)