PPCT HOA 12


(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Đính
Ngày gửi: 11h:50' 14-09-2011
Dung lượng: 79.5 KB
Số lượt tải: 47
Số lượt thích: 0 người
Phân phối chương trình hóa học 12 năm học 2010-2011- Chương trình cơ bản


Thực dạy: Học kì I: 18 x 2 = 36 tiết (Tuần 19 thi học kì 1)


 Học kì II: 17 x 2 = 34 tiết (Tuần 37 thi học kì 2)HỌC KÌ I

Tiết
Tên bài

1
Ôn tập đầu năm

 Chương 1: ESTE-LIPIT

2
Bài 1: Este

3
Bài 2: Lipit

4
Bài 3: Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp

5
Bài 4: Luyện tập. Este và chất béo

 Chương 2: CACBOHIĐRAT

6
Bài 5: Glucozơ

7+8
Bài 6: Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ

9+10
Bài 7: Luyện tập. Cấu tạo và tính chất của cacbohiđrat

11
Bài 8: Thực hành. Điều chế, tính chất hóa học của este và gluxit

12
Kiểm tra viết 1 tiết

 Chương 3: AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN

13
Bài 9: Amin

14
Bài 10: Amino axit

15+16
Bài 11: Peptit và protein

17+18
Bài 12: Luyện tâp. Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein

 Chương 4: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

19+20
Bài 13: Đại cương về polime

21+22
Bài 14: Vật liệu polime

23
Bài 15: Luyện tập. Polime và vật liệu polime

24
Bài 16: Thực hành. Một số tính chất của protein và vật liệu polime

25
Kiểm tra viết 1 tiết


Chương 5: ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI

26
Bài 17: Vị trí của kim loại trong bảng tuân hoàn và cấu tạo của kim loại

27,28
Bài 18: Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại

29
Bài 19: Hợp kim

30
Bài 20: Sự ăn mòn kim loại

31
Bài 21: Điều chế kim loại

32
Bài 22: Luyện tập. Tính chất của kim loại

33
Bài 23: Luyện tập. Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

34
Bài 24: Thực hành. Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại

35,36
Bài : Ôn tập học kì I

tuần 19
Kiểm tra học kì I
Tuần 20 HỌC KÌ II

Tiết
 Chương 6: KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM


39,40
Bài 25: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

41+42+43
Bài 26: Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ

44+45
Bài 27: Nhôm và hợp chất của nhôm

46,47
Bài 28: Luyện tập. Tính chất của kim loại kiềm, kiềm thổ và hợp chất của chúng.

48,49
Bài 29: Luyện tập. Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm

50
Bài 30: Thực hành. Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng

51
Kiểm tra viết 1 tiết

 Chương 7: SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG

52
Bài 31: Sắt

53,54
Bài 32: Hợp chất của sắt

55
Bài 33: Hợp kim của sắt

56
Bài 34: Crom và hợp chất của crom

57
Bài 35: Đồng và hợp chất của đồng

58
Bài 36: Sơ lược về niken, kẽm,chì, thiếc

59,60
Bài 37: Luyện tập. Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt

61,62
Bài 38: Luyện tập. Tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng

63
Bài 39: Thực hành. Tính chất hóa học của sắt, đồng và hợp chất của sắt, crom

64
Kiểm tra viết 1 tiết

 Chương 8: PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ

65
Bài 40: Nhận biết một số ion trong dung dịch

66
Bài 41: Nhận biết một số chất khí

67
Bài 42: Luyện tập. Nhận biết một số chất vô cơ

 Chương 9: HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂM KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG

68
Bài 43: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế.

69
Bài 44: Hóa học và vấn đề xã hội.

70
Bài 45: Hóa học và vấn đề môi