Bài tập phương trình đường thẳng trong không gian

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Tứ Quan
Ngày gửi: 06h:18' 26-02-2011
Dung lượng: 108.4 KB
Số lượt tải: 1246
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thanh Bách)
BÀI TẬP ĐƯỜNG THẲNG
I.Viết phương trình đường thẳng:
–Tìm một vec tơ chỉ phương của đường thẳng 
–Tìm điểm M(x0;y0;z0) của đường thẳng .
–Phương trình tham số của đường thẳng  với t (R
Nếu Phương trình chính tắc của 

1.Viết phương trình giao tuyến (c) của 2 mp cắt nhau:
(P): A1x +B1y +C1z+D = 0 (Q): A2x +B2y +C2 z+D = 0
Phương pháp :
–Tìm vec tơ pháp tuyến  của (P)
– Tìm vec tơ pháp tuyến  của (Q)
–Tính 
–Tìm một điểm chung M của (P) và (Q) bằng cách cho một trong 3 biến x ; y ; z một giá trị tùy ý , thay vào (P) và (Q) tính giá trị của 2 biến còn lại.

Thí dụ : Trong không gian Oxy z cho 2 mp(P):2x–y+z+2 = 0 và mp(Q):x+y+2z–1 = 0 .Viết phương trình của giao tuyến (c) của (P) và (Q) .
GIẢI
 là vec tơ pháp tuyến của (P)  là vec tơ pháp tuyến của (Q)
.
BÀI TẬP:
Viết phương trình đường thẳng (c) là giao tuyến của 2 mặt phẳng (P) và (Q) sau:
a)(P):2x–y+3z +1 = 0 (Q)x-y+z+5=0 ĐS:x=4 -2t ; y=9-t z = t
b)(P): x–3y +z = 0 (Q):x+y-z +4 = 0 ĐS:x = -2+2t ; y = 2t ; z= 2+4t
c)(P): 3y-z-7=0 (Q):3x+3y-2z -17 = 0 ĐS: x= 1+t ; y= t ;z = -7 +3t
d)(P) : 3x-y+2z-7 = 0 (Q):x+3y-2z +3 = 0 ĐS: x= -2t ; y= 2 +4t ; z = 9/2 +5t
2.Viết phương trình của đường thẳng đi qua 2 điểm M(x0 ; y0 ; z0) N (x1 ; y1 ; z1)
Phương pháp :
_tính vec tơ 
_

Thí dụ ;Viết phương trình của đường thẳng đi qua 2 điểm M(1 ; 0 ;-3) N(3;-1 ;0)
GIẢI:

BÀI TẬP:
Viết phương trình đương thẳng (d) đi qua 2 điểm sau đây:
a)M(1 ;-2 ;1 ) N(3 ; 1 ;-1 ) DS:x=1+2t ; y =-2+3t ;z =1 – 2t
b)M( 2 ; 3 ;-1) N(1 ; 2; 4) DS:x=2-t ; y = 3 – t ; z = -1 +5t
c)M(1 ; -2 ; 3) N(3 ; 1 ; 4) DS: x= 1+2t ;y = -2 +3t ; z=3 +t
d)M(2 ;-1 ; -2) N(4 ;-1 ; 1) DS: x= 2 +2t ; y =-1 z = -2+3t
3.Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm M(x0 ; y0 ; z0 ) và song song với đường thẳng 
_Tìm vecto chỉ phương của 
_Lập luận (d) //(a)=>(d) nhận là vec tơ chỉ phương.
_Viết phương trình tham số của (d) :x=x0 +ta1 ; y =y0 +ta2 ; z=z0 +ta3

Thí dụ: Viết phương trình của đường thẳng (d) đi qua M(1;2;2) và song song với đường thẳng :(a): 
Vec tơ chỉ phương của (a) 
(d)//(a)=>(d) nhận là vec tơ chỉ phương =>(d): x=1+3t ; y = 2+2t ; z= 2-t
Bài tập :
Viết phương trình của đường thẳng(d) qua A và song song với giao tuyến của 2 mặt phẳng :
a)A(2 ; 3 ;- 1) (P):x-2y-3z-3=0 (Q): 2x+y –z =5 = 0 DS: x=2+t ; y=3-t ; z= -1 +t
b)A(2 ;