KE HOACH SU DUNG THIET BI TIENG ANH 7-HKI (3 TRANG WORD)


(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Mỹ Dung
Ngày gửi: 20h:13' 08-02-2011
Dung lượng: 12.8 KB
Số lượt tải: 158
Số lượt thích: 0 người
THCS LÊ CHÁNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
AV – TD - GDNGLL Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
………oOo……… ………oOo………
Lê Chánh, ngày tháng năm 20

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC
Môn Tiếng Anh , khối 7
Năm học : 2010 – 2011
HỌC KỲ I
TUẦN
TÊN BÀI DẠY
TIẾT
PP CT
NỘI DUNG
CÓ
TỰ LÀM


1
1
BACK TO SCHOOL
1
HDPP học tập bộ môn

Poster

2
A1, 2
Cassette player , picture
Poster
3
A3, 4
Cassette player , picture
Poster


2

4
A5, 6
Cassette player , picture
Poster
5
B1, 2, 3
Cassette player , picture
Poster
6
B4, 5, 6
Cassette player , picture
Poster


3
2
PERSONAL INFORMATION
7
A1, 2
Cassette player
Poster
8
A4
Cassette player , picture
Poster
9
B1, 2
Cassette player
Poster


4

10
B3, 4
Cassette player
Poster
11
B6, 7

Poster
3
AT HOME
12
A1
Cassette player , picture
Poster


5

13
A2

picture
Poster
14
A3
picture

Poster
15
B1
Cassette player , picture
Poster


6

16
B4
Cassette player
Poster

17
B5
Cassette player , picture
Poster
18
Language Focus 1

Poster


7

19
Kiểm tra 1 tiết bài số 1


Handout
4
AT SCHOOL
20
A1, 2, 4
Cassette player , picture

Poster
21
A3, 5
Cassette player
Poster


8

22
A6
Cassette player , picture
Poster
23
B1, 2
Cassette player, picture
Poster
24
B3
Cassette player
Poster


9

25
Trả bài kiểm tra 1 tiết 1

Poster5
WORK AND PLAY
26
A1
Cassette player , picture
Poster
27
A2
picture
Poster


10

28
A4
Cassette player , picture
Poster
29
B1, 2
Cassette player , picture
Poster
30
B3


Poster


11
6
AFTER SCHOOL
31
A1
Cassette player , picture
Poster
32
A2, 4
Cassette player , picture
Poster
33
A3
picture
Poster


12

34
B1
Cassette player , picture
Poster
35
B2
picture
Poster
36
B3
Cassette player
Poster


13

37
Language Focus 2
picture
Poster
38
Kiểm tra 1 tiết bài số 2

7
THE WORLD OF WORK
39
A1
Cassette player , picture
Poster


14

40
A2,3
Cassette player , picture
Poster
41
A4
picture
Poster
42
B1, 4
Cassette player
Poster, picture


15

43
B2, 3
picture
Poster
44
Trả bài kiểm tra 1 tiết 2

Poster8
PLACES
45
A1, 2
Cassette player , picture
Poster


16

46
A3


Poster
47
A4, 5

Cassette player
Poster
48
B1
Cassette player , picture
Poster


17

49
B2, 4
Cassette player , picture
PosterÔn tập và thi kiểm tra học kì I
50
Ôn tập thi học kì I

Poster
51
Ôn tập thi học kì I

Poster


18

52
Ôn tập thi học kì I

Poster
53
Thi kiểm tra học kì I


54
Trả bài thi kiểm tra HKI

Poster