Phong cách Hồ Chí Minh


(Bài giảng chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đon Văn Đông
Ngày gửi: 21h:21' 02-04-2008
Dung lượng: 45.5 KB
Số lượt tải: 52
Số lượt thích: 0 người

NG÷ V¡N 9
TuÇn 1:
Bµi 1:
TiÕt 1-2: V¨n b¶n
PHONG C¸CH Hå CHÝ MINH
- Lª Anh Trµ -
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t: Gióp hs:
1- ThÊy ®­îc vÎ ®Ñp phong c¸ch Hå ChÝ Minh lµ sù kÕt hîp hµi hßa gi÷a truyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i, d©n téc vµ nh©n lo¹i, vÜ ®¹i vµ b×nh dÞ.
2- Tõ lßng kÝnh yªu vÒ B¸c, tù hµo vÒ B¸c, Hs cã ý thøc tu d­ìng, häc tËp rÌn luyÖn theo g­¬ng B¸c.
II/ C¸c b­íc tiÕn hµnh:

H® cña GV
H® cña Hs
Ghi b¶ng

* H® 1: KTBC:
Ktra SGK, vë ghi chÐp nh¾c Hs c¸ch häc tËp bé m«n.
* H® 2: Bµi míi
§©y lµ VBND cã tÝnh chÊt thuyÕt minh k/hîp víi lËp luËn theo PCCL.
§äc víi giäng khóc triÕt, m¹ch l¹c thÓ hiÖn niÒm t«n kÝnh, tù hµo vÒ Chñ tÞch HCM.
- GV ®äc mÉu, söa ch÷a, uèn n¾n
- GV Ktra viÖc ®äc chó thÝch ë nhµ cña Hs.
L­u ý víi Hs vÒ VBND víi c¸c chñ ®Ò:
+ QuyÒn sèng cña con ng­êi.
+ B¶o vÖ h/b×nh, chèng chiÕn tranh
+ V/®Ò sinh th¸i, m«i tr­êng
Chñ ®Ò cña VB nµy: Sù héi nhËp TG vµ B/vÖ b¶n s¾c VHDT.
H? VB cã thÓ chia lµm mÊy phÇn ? ND chÝnh cña tõng phÇn?Gäi Hs ®äc ®o¹n (a)
H? HCM ®· tiÕp thu tinh hoa VH nh©n lo¹i trong hoµn c¶nh nµo ?

Gv sö dông vèn kthøc l/sö ®Ó g/thiÖu cho Hs.
H? §Ó cã ®­îc vèn tri thøc VH nh©n lo¹i, HCM ®· lµm ntn?
Gv nhÊn m¹nh: §©y chÝnh lµ ch×a khãa ®Ó më ra kho tri thøc VH cña nh©n lo¹i.
B¸c nãi, viÕt kho¶ng 28(N2) tiÕng nãi cña c¸c n­íc.
H? Ng­êi ®· kh¸m ph¸ kho tµng tri thøc b»ng c¸ch nµo ?
H? Ng­êi ®· häc hái ntn?
H? Qua phÇn t×m hiÓu trªn, gióp em hiÓu g× vÒ HCM ?
Gv b×nh gi¶ng:
M/®Ých cña B¸c lµ ra n­íc ngoµi t×m ®­êng cøu n­íc, ( ®· tù m×nh t×m hiÓu nh÷ng mÆt tÝch cùc cña triÕt häc P.®«ng: Muèn g.phãng d.téc ph¶i ®¸nh ®uæi TD Ph¸p & CNTB.
Muèn vËy, ph¶i thÊy ®­îc nh÷ng mÆt ­u viÖt, tÝch cùc cña c¸c nÒn VH ®ã.
H? Ng­êi ®· tiÕp thu c¸c nÒn VH ®ã theo tinh thÇn ntn ?

H? §iÒu kú l¹ trong viÖc tiÕp thu tinh hoa VH nh©n lo¹i cña HCM lµ g× ?

H? §Ó thÓ hiÖn n/d trªn, ®o¹n v¨n ®· ®­îc t¸c gi¶ sö dông ph­¬ng thøc biÓu ®¹t nµo ?
GVKQ: Sù tiÕp thu VH nh©n lo¹i cña HCM ®· t¹o nªn mét nh©n c¸ch, 1 lèi sèng rÊt VN, rÊt P.®«ng nh­ng ®.thêi còng rÊt míi, rÊt hiÖn ®¹i.
H? B»ng sù hiÓu biÕt vÒ l.sö em h·y cho biÕt phÇn VB võa t×m hiÓu nãi vÒ thêi kú nµo trong sù nghiÖp h/® CM cña l·nh tô HCM ?
GV: KÕt thóc phÇn 1, VB cã dÊu (...) biÓu thÞ cho ta biÕt ng­êi biªn so¹n ®· l­îc bá phÇn tiÕp theo cña bµi viÕt.
§äc phÇn cßn l¹i cña bµi.
H? Theo em, phÇn nµy nãi vÒ thêi kú nµo trong SNCM cña HCM ?
GV: Nãi ®Õn phong c¸ch lµ nãi ®Õn sù nhÊt qu¸n. Chóng ta h·y xem khi ®· trë thµnh chñ tÞch n­íc, p/c¸ch HCM cã g× næi bËt.
Gäi Hs ®äc ®o¹n (b).
H? ë c­¬ng vÞ l·nh ®¹o cao nhÊt cña ®¶ng vµ nhµ n­íc nh­ng HCM cã lèi sèng ntn ?
H? lèi sèng rÊt gi¶n dÞ, rÊt ph­¬ng ®«ng, rÊt VN cña HCM ®­îc biÓu hiÖn ntn?
H? N¬i ë, n¬i lµm viÖc cña B¸c ®­îc giíi thiÖu ntn?
GV ®äc ®o¹n <> (Tè H÷u).
H? Theo c¶m nhËn cña t/g’ trang phôc cña B¸c ntn?

H? ViÖc ¨n uèng cña B¸c ®­îc giíi thiÖu ntn?
H? Qua nh÷ng ®iÒu võa t×m hiÓu vÒ B¸c, em cã c¶m nhËn g× vÒ lèi sèng cña Ng­êi?
H? Theo em, lèi sèng ®ã cã ph¶i lµ lèi sèng tù vui trong c¶nh nghÌo khã kh«ng? Cã ph¶i lµ tù thÇn th¸nh hãa cho kh¸c ®êi kh«ng?

H? T¹i sao B¸c l¹i chän lèi sèng ®ã?

Gäi hs ®äc ®o¹n:
<>
H? Tõ lèi sèng cña ( ®­îc tg` liªn t­ëng tíi lèi sèng cña nh÷ng ai trong lÞch sö d©n téc?
H? ViÖc liªn t­ëng cña tg nh»m nhÊn m¹nh ®iÒu g× ?
H? Häc VB nµy em nhí l¹i VB nµo ®· häc líp 7 còng nãi vÒ lèi sèng gi¶n dÞ cña B¸c ?
H? Qua phÇn VB võa häc em h·y tr×nh bµy c¶m nhËn s©u s¾c cña em vÒ vÎ ®Ñp trong phong c¸ch HCM ?

GV dÉn d¾t: C¸c em ®­îc sinh ra lín lªn trong ®k v« cïng thuËn lîi nh­ng còng tiÒm Èn ®Çy nguy c¬.
H? XÐt vÒ ph­¬ng diÖn vh, em h·y tr.bµy nh÷ng thuËn lîi vµ nh÷ng nguy c¬ theo n/thøc cña em?
H? Víi ®k ®ã v/®Ò ®Æt ra víi Hs ph¶i lµm g× ?

H? Tõ tÊm g­¬ng nhµ vh lín HCM, c¸c em cã suy nghÜ g× víi b¶n th©n?
H? Em h·y nªu vµi biÓu hiÖn vÒ lèi sèng cã vh vµ kh«ng cã vh?
H? Qua bµi, nh÷ng ®iÓm t¹o nªn vÎ ®Ñp trong phong c¸ch HCM lµ g× ?

* H§3: LuyÖn tËp .
GV nªu yªu cÇu luyÖn tËp.

* H® 4: HDVN:
+ S­u tÇm nh÷ng mÈu chuyÖn kÓ vÒ lèi sèng gi¶n dÞ mµ thanh cao cña B¸c.
+ §äc thªm.
+ So¹n: §.tranh cho mét TG hßa b×nh.


Hs ®äc.


2 phÇn
+ Tõ ®Çu ... rÊt hiÖn ®¹i (HCM víi sù tiÕp thu tinh hoa VH nh©n lo¹i)
+ Cßn l¹i: Nh÷ng nÐt ®Ñp trong lèi sèng cña HCM.
Hs ®äc
- Trong c/®êi h/®éng CM ®Çy gian nan, vÊt v¶, ( ®· qua nhiÒu n¬i, tiÕp xóc víi nhiÒu nÒn VH tõ P.®«ng tíi P.T©y.
- Ng­êi cã hiÓu biÕt s©u réng nÒn VH c¸c n­íc ch©u ¸, ¢u, Phi, Mü.
* §Ó cã ®­îc vèn tri thøc VH, B¸c ®·:
+ N¾m v÷ng p/tiÖn giao tiÕp lµ ng«n ng÷.

Hs kÓ c©u chuyÖn vÒ B¸c.

- Qua c«ng viÖc, qua lao ®éng mµ häc hái (lµm nhiÒu nghÒ kh¸c nhau)
- HCM lµ ng­êi s¸ng suèt, th«ng minh, cÇn cï, yªu lao ®éng, ham häc hái.


+ Ng­êi ®· tiÕp thu mét c¸ch cã chän läc tinh hoa VH n­íc ngoµi.
+ Kh«ng ¶nh h­ëng 1 c¸ch thô ®éng.
+ TiÕp thu mäi c¸i ®­îc, c¸i hay, phª ph¸n c¸i ...
+ Trªn nÒn VH d©n téc mµ tiÕp thu nh÷ng ah’ quèc tÕ.
TÊt c¶ nh÷ng ah’ quèc tÕ ®ã ®· nhµo nÆn víi c¸i gèc VH d©n téc kh«ng g× lay chuyÓn ®­îc ...
KÕt hîp gi÷a kÓ vµ b×nh luËn
VD: Ýt cã vÞ l·nh ....


+ Thêi kú B¸c h/® ë n­íc ngoµi.
+ Khi Ng­êi ®· ë c­¬ng vÞ chñ tÞch n­íc.

- Lèi sèng gi¶n dÞ
- Lèi sèng gi¶n dÞ ®ã ®­îc biÓu hiÖn ë n¬i ë n¬i lµm viÖc
N¬i ë, n¬i lµm viÖc: ChiÕc nhµ sµn nhá b»ng gç bªn c¹nh chiÕc ao nh­ c¶nh lµng quª quen thuéc.

Trang phôc hÕt søc gi¶n dÞ: Bé quÇn ¸o bµ ba, chiÕc ¸o trÊn thñ, ®«i dÐp lèp th« s¬.
¡n uèng ®¹m b¹c: C¸ kho, rau luéc, cµ muèi, ch¸o hoa.
Lèi sèng gi¶n dÞ ®¹m b¹c.

HS th¶o luËn.
C¸ch sèng gi¶n dÞ, ®¹m b¹c cña HCM nh­ng l¹i v« cïng thanh cao, sang träng.
( §©y lµ c¸ch sèng cã v¨n hãa ®· trë thµnh quan niÖm thÈm mü: C¸i ®Ñp lµ sù gi¶n dÞ, tù nhiªn.
- C¸c vÞ hiÒn triÕt nh­:
NguyÔn Tr·i C«n s¬n ca.
NguyÔn BØnh Khiªm
Thu ¨n m¨ng tróc, ®«ng ¨n gi¸
Xu©n t¾m hå sen, h¹ t¾m ao
- NÐt ®Ñp cña lèi sèng rÊt d©n téc rÊt VN trong phong c¸ch HCM.
§øc tÝnh gi¶n dÞ cña B¸c Hå, P.V§ång.


- §ã lµ sù kÕt hîp hµi hßa gi÷a truyÒn thèng v/h d©n téc vµ tinh hoa v/h nh©n lo¹i. Lµ sù kÕt hîp gi÷a truyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i, gi÷a c¸i vÜ ®¹i vµ b×nh dÞ.


HS th¶o luËn.
- Cã ®k tiÕp xóc víi nhiÒu nÒn vh.
§­îc hßa nhËp víi khu vùc vµ quèc tÕ.
- CÇn ph¶i hßa nhËp víi khu vùc vµ Q.TÕ nh­ng còng cÇn b.vÖ & ph/huy b¶n s¾c dt.
- Sèng vµ l/viÖc theo g­¬ng B¸c Hå vÜ ®¹i.
Tù tu d­ìng, rÌn luyÖn phÈm chÊt ®¹o ®øc,lèi sèng cã vh.
HS ph¸t biÓu.

HS kÓ.1. §äc
- Chó thÝch
- Chó thÝch


2. T×m hiÓu VB:a. HCM víi sù tiÕp thu tinh hoa VH nh©n lo¹i.
b. NÐt ®Ñp trong lèi sèng cña HCM.


c. ý nghÜa cña viÖc häc tËp, rÌn luyÖn theo p/c¸ch HCM.Ghi nhí
3. LuyÖn tËp: KÓ 1 sè c©u chuyÖn vÒ lèi sèng gi¶n dÞ mµ cao ®Ñp cña chñ tÞch HCM.