C4-02(uy nhiem chi) Chungtu kho bac


(Bài giảng chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thiên Chương (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:23' 05-07-2009
Dung lượng: 36.5 KB
Số lượt tải: 250
Số lượt thích: 0 người

ỦY NHIỆM CHI
CHUYỂN KHOẢN, CHUYỂN TIỀN ĐIỆN TỬ
Lập ngày..... tháng....... năm.......
Đơn vị trả tiền:
Mã ĐVQHNS:
Địa chỉ:
Tài khoản:
Tại Kho bạc Nhà nước (NH):
Đơn vị nhận tiền:
Mã ĐVQHNS:
Địa chỉ:
Tài khoản:
Tại Kho bạc Nhà nước (NH):
Nội dung thanh toán, chuyển tiền:


Số tiền ghi bằng số:
Số tiền ghi bằng chữ:

ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN
Kế toán trưởng Chủ tài khoản

KBNN A GHI SỔ NGÀY..........
Kế toán Kế toán trưởng Giám đốcNGÂN HÀNG A GHI SỔ NGÀY..........
Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

KBNN B, NGÂN HÀNG B GHI SỔ NGÀY..........
Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc