Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Giáo dục Hướng nghiệp > GD hướng nghiệp 9 >  (2737 bài)

Word-logo-small

Tài liệu hướng dẫn

Ngày gửi: 2017-11-09 10:41:32

Word-logo-small

LỊCH DỰ GIỜ - THAO GIẢNG

Ngày gửi: 2017-11-06 18:39:15

Word-logo-small

SỔ BIÊN BẢN HỌP TỔ CHUYÊN MÔN

Ngày gửi: 2017-11-06 18:34:05

Word-logo-small

SỔ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HỌP TỔ...

Ngày gửi: 2017-11-06 18:32:58

Word-logo-small

SỔ BIÊN BẢN KIỂM TRA CHƯƠNG T...

Ngày gửi: 2017-11-06 18:32:13

Word-logo-small

SỔ BIÊN BẢN KIỂM TRA HỒ SƠ GI...

Ngày gửi: 2017-11-06 18:31:38

Word-logo-small

SỔ BIÊN BẢN KIỂM TRA GIÁO ÁN

Ngày gửi: 2017-11-06 18:30:25

Word-logo-small

SỔ BIÊN BẢN KIỂM TRA CHƯƠNG T...

Ngày gửi: 2017-11-06 18:29:45

Word-logo-small

SỔ DẠY BÙ

Ngày gửi: 2017-11-06 18:29:14

Word-logo-small

SỔ BIÊN BẢN KIỂM TRA GIÁO ÁN

Ngày gửi: 2017-11-06 18:26:58

Xls-small

SỔ QUẢN LÍ CHUYÊN MÔN

Ngày gửi: 2017-11-06 18:25:08

Word-logo-small

SỔ DẠY BÙ

Ngày gửi: 2017-11-02 15:30:04

Word-logo-small

Giáo án cả năm

Ngày gửi: 2017-10-31 18:52:14

Word-logo-small

Chủ đề 4. Tìm hiểu thông tin ...

Ngày gửi: 2017-10-25 08:41:43

Word-logo-small

Chủ đề 8. Các hướng đi sau kh...

Ngày gửi: 2017-10-25 08:38:26

Word-logo-small

Chủ đề 5. Thông tin về thị tr...

Ngày gửi: 2017-10-25 08:34:57

Word-logo-small

Chủ đề 4. Tìm hiểu thông tin ...

Ngày gửi: 2017-10-25 08:32:11

Word-logo-small

MẪU KIẾN THỨC LIÊN MÔN

Ngày gửi: 2017-10-25 07:18:21

Xls-small

XẾP LƯƠNG CHỨC DANH NGHỀ ...

Ngày gửi: 2017-10-09 20:25:20

Word-logo-small

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ TIẾT DỰ GIỜ

Ngày gửi: 2017-10-03 16:37:40

Word-logo-small

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIẾT DỰ GIỜ

Ngày gửi: 2017-10-03 16:32:13

Word-logo-small

BẢN TƯỜNG TRÌNH TIẾT DẠY

Ngày gửi: 2017-10-03 16:27:04

Word-logo-small

MẨU DUYỆT BẢN ĐIỂM CÁ NHÂN

Ngày gửi: 2017-09-28 14:52:24

Word-logo-small

Giáo án hướng nghiệp

Ngày gửi: 2017-09-12 14:46:15

Word-logo-small

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2017

Ngày gửi: 2017-09-06 22:04:30

Word-logo-small

Bài thu hoạch chính trị Hè 2017

Ngày gửi: 2017-08-23 01:49:07

Word-logo-small

DAI HOI CONG DOAN 2017 DA CHỈ...

Ngày gửi: 2017-08-12 06:45:43

Word-logo-small

PHÂN CÔNG ÔN TẬP, RA ĐỀ THI...

Ngày gửi: 2017-07-21 14:33:35

Xls-small

DANH SÁCH THI LẠI

Ngày gửi: 2017-07-18 09:16:33

Word-logo-small

CÔNG ĐOÀN 2017

Ngày gửi: 2017-07-17 18:48:41

Xls-small

KẾT QUẢ THI THỬ VÀO 10

Ngày gửi: 2017-05-30 07:00:33

Xls-small

XẾP LOẠI 2 MẶT 16-17

Ngày gửi: 2017-05-19 08:00:21

Word-logo-small

Biên bản duyệt bảng điểm cá nhân

Ngày gửi: 2017-05-17 13:59:15

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp

Ngày gửi: 2017-05-15 15:42:44

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp

Ngày gửi: 2017-05-12 21:06:49

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp

Ngày gửi: 2017-04-27 14:59:39